OZNÁMENIE

 

Riaditeľstvo CPPPaP v Dubnici nad Váhom Vám oznamuje, že naše zariadenie od 12.4.2021 pracuje v štandardnom režime.

 

 


O nás

Cieľom centra je poskytovať komplexnú, interdisciplinárnu a odbornú psychologickú, výchovnú, poradenskú, terapeutickú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži, ich zákonným zástupcom a pedagógom, za účelom ich osobnostného, vzdelávacieho, profesijného a sociálneho vývinu. Odborné služby poskytuje v regióne svojej pôsobnosti  (ak sa klient nerozhodne inak).

Centrum svoju činnosť zameriava hlavne na diagnostiku, poradenstvo, terapiu a na prevenciu:

a)    v oblasti vzdelávacieho vývinu uskutočňuje:

-    psychologickú a  pedagogickú diagnostiku, rediagnostiku, poradenstvo a terapiu, vrátane podávania návrhov na zaradenie alebo preradenie žiaka do príslušného typu vzdelávania - školy alebo do individuálneho vzdelávania

-    komplexnú starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami

-    prevenciu školskej neúspešnosti

-    poradenstvo pri učení sa pod svoje možnosti a pri nedostatočnej motivácií k učeniu

-    depistáž a posudzovanie školskej zrelosti predškolských detí

-    identifikáciu nadaných, talentovaných a tvorivých žiakov a študentov, poradenstvo pri riešení osobnostných  a sociálnych problémov nadaných detí.

b)    v oblasti osobnostného vývinu poskytuje:

-    pomoc pri aktuálnych záťažových a krízových situáciách, disharmonickom vývine osobnosti a osobnostných ťažkostiach rôznej etiológie

-    poradenstvo, príp. programy zamerané na rozvoj a optimalizáciu osobnosti

c)    v oblasti sociálneho vývinu sa zameriava:

-    na riešenie adaptačných a socializačných problémov a vzťahov, ťažkosti v komunikácií a sebaregulácii, prácu s triedami a skupinami

-    detekciu drogovej a inej závislosti a sociálno-patologických javov, skupinové aktivity zamerané na formovanie postojov k drogám a zdravému spôsobu života, poradenstvo pre jednotlivcov ktorí prišli do kontaktu s drogami, prevencia šikanovania, delikventného správania, domáceho násilia, týrania, zneužívania a zanedbávania

-    poskytuje komplexnú starostlivosť o deti s poruchami správania (ADHD/ADD, porucha opozičného vzdoru a poruchy správania)

-    realizuje preventívne programy primárnej a sekundárnej prevencie

d)    v oblasti kariérového vývinu :

-    pomoc pri životnom plánovaní, voľbe štúdia, povolania a pracovného uplatnenia

-    sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách na štúdium na stredných a vysokých školách, trhu práce a pod.

 

Centrum podľa potreby zabezpečuje prieskumné štúdie v oblasti vzdelávania, správania, sociálnych vzťahov, primárnej a sekundárnej prevencie a iných ukazovateľov.

Centrum odborne a metodicky usmerňuje výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a školských psychológov

 

CPPPaP je zariadenie s právnou subjektivitou, odborné služby sú poskytované bezplatne.