!!!AKTUÁLNY OZNAM!!!

Každý z nás dúfal, že sa vyhneme situácii, ktorá sa aktuálne deje na Ukrajine. Pocit bezpečia, ktorý sme mali, je preč. O to dôležitejšie je vytvoriť si bezpečie vo svojom okolí.                                                              

Milí klienti, sme tu pre Vás aj v tejto náročnej situácii!  

Neváhajte nás kontaktovať!

č. tel.  042/4442140 , 0903 428 540   ( od 7- 15 hod.)

Informácie nájdete aj na našej FB stránke

Do pozornosti vám dávame aj štandardné linky pomoci: 

  • Linka pomoci VÚDPaP  : 0910 361 252 (od 8-18 hod.) 
  • Internetová poradňa pre mladých ľudí  IPčko.sk –  www.ipcko.sk (nostop, bezplatne, anonymne)
  • Krízová linka pomoci – 0800 500 333 – www.krizovalinkapomoci.sk
  • Dobra linka – www.dobralinka.sk (internetová linka pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením ) – pondelok –piatok  od 15:00-20:00
  • Linka detskej istoty – 116111 – nonstop
  • Linka detskej dôvery – www.linkadeti.sk - 0907 401 749- pracovné dni od 8:00-20:00
  • Národná linka na podporu duševného zdravia – 0800 193 193
  • Linka nádeje – 055/6441155 , 055/6222323

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu CPPPaP

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Návštevník CPPPaP môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

CPPPaP sa nachádza v režime COVID automatu: OTP - očkovaní/testovaní/po  prekonaní COVID  

Vstup do zariadenia je povolený len osobám s kompletným očkovaním, s platným testom alebo po prekonaní COVID

 

 

OZNÁMENIE

Riaditeľstvo CPPPaP v Dubnici nad Váhom Vám oznamuje, že z technických príčin nefunguje telefónne číslo + 421 42 4442138. Používajte prosím telefónne čísla +421 42 4442139  alebo + 421 42 4442140.

 
 
 

MIMORIADNY OZNAM

Z dôvodu rušenia domény stonline.sk, bude CPPPaP Dubnica nad Váhom od 01.01.2021 používať iba nasledovné adresy:

poradnadca@gmail.com  a  riaditelka.poradnadca@gmail.com

O nás

Cieľom centra je poskytovať komplexnú, interdisciplinárnu a odbornú psychologickú, výchovnú, poradenskú, terapeutickú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži, ich zákonným zástupcom a pedagógom, za účelom ich osobnostného, vzdelávacieho, profesijného a sociálneho vývinu. Odborné služby poskytuje v regióne svojej pôsobnosti  (ak sa klient nerozhodne inak).

Centrum svoju činnosť zameriava hlavne na diagnostiku, poradenstvo, terapiu a na prevenciu:

a)    v oblasti vzdelávacieho vývinu uskutočňuje:

-    psychologickú a  pedagogickú diagnostiku, rediagnostiku, poradenstvo a terapiu, vrátane podávania návrhov na zaradenie alebo preradenie žiaka do príslušného typu vzdelávania - školy alebo do individuálneho vzdelávania

-    komplexnú starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami

-    prevenciu školskej neúspešnosti

-    poradenstvo pri učení sa pod svoje možnosti a pri nedostatočnej motivácií k učeniu

-    depistáž a posudzovanie školskej zrelosti predškolských detí

-    identifikáciu nadaných, talentovaných a tvorivých žiakov a študentov, poradenstvo pri riešení osobnostných  a sociálnych problémov nadaných detí.

b)    v oblasti osobnostného vývinu poskytuje:

-    pomoc pri aktuálnych záťažových a krízových situáciách, disharmonickom vývine osobnosti a osobnostných ťažkostiach rôznej etiológie

-    poradenstvo, príp. programy zamerané na rozvoj a optimalizáciu osobnosti

c)    v oblasti sociálneho vývinu sa zameriava:

-    na riešenie adaptačných a socializačných problémov a vzťahov, ťažkosti v komunikácií a sebaregulácii, prácu s triedami a skupinami

-    detekciu drogovej a inej závislosti a sociálno-patologických javov, skupinové aktivity zamerané na formovanie postojov k drogám a zdravému spôsobu života, poradenstvo pre jednotlivcov ktorí prišli do kontaktu s drogami, prevencia šikanovania, delikventného správania, domáceho násilia, týrania, zneužívania a zanedbávania

-    poskytuje komplexnú starostlivosť o deti s poruchami správania (ADHD/ADD, porucha opozičného vzdoru a poruchy správania)

-    realizuje preventívne programy primárnej a sekundárnej prevencie

d)    v oblasti kariérového vývinu :

-    pomoc pri životnom plánovaní, voľbe štúdia, povolania a pracovného uplatnenia

-    sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách na štúdium na stredných a vysokých školách, trhu práce a pod.

 

Centrum podľa potreby zabezpečuje prieskumné štúdie v oblasti vzdelávania, správania, sociálnych vzťahov, primárnej a sekundárnej prevencie a iných ukazovateľov.

Centrum odborne a metodicky usmerňuje výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a školských psychológov

 

CPPPaP je zariadenie s právnou subjektivitou, odborné služby sú poskytované bezplatne.