Vážení klienti CPPPaP Dubnica nad Váhom

                                                                     

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR a Záverov ústredného krízového štábu a v nadväznosti na Usmernenie MŠVVaŠ SR zo dňa 13.5.2020 v súvislosti s možným ohrozením života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID – 19, riaditeľka CPPPaP Dubnica nad Váhom po prerokovaní súboru opatrení nevyhnutných na zaistenie všeobecných zásad prevencie so zástupcami zamestnancov, s ohľadom na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe odporúčaní zriaďovateľa (OÚ Trenčín) prijíma nasledovné opatrenia:

 

Čiastočné obnovenie odbornej činnosti s klientmi

individuálnou formou od 1.6.2020

 

Diagnostika bude realizovaná len na základe telefonického / mailového objednania:

 

  • Starostlivosť bude zabezpečená o klientov zariadenia alebo klientov v krízovej situácii telefonickou alebo mailovou formou, po objednaní a zvážení urgentnosti individuálne
  • Vstup do priestorov je možný iba s vhodne prekrytými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)
  • Zariadenie je i naďalej uzavreté pre verejnosť, je zákaz návštev a pohybu cudzích osôb v priestoroch CPPPaP Dubnica nad Váhom
  • Pre účely individuálnych vyšetrení školskej zrelosti a predčasných zaškolení budeme po 1. 6.2020 telefonicky kontaktovať rodičov detí, ktorí si pri zápise do 1. ročníka zažiadali o odklad povinnej školskej dochádzky alebo nás môžu rodičia kontaktovať na  tel. čísle 042-4442139, 042-4442140. Následne bude s nimi dohodnutý termín vyšetrenia.

 

   Informácie vám budeme poskytovať na telefónnych číslach :

  • 042-4442139, 042-4442140 (v pracovných dňoch od 8:30-12:00)
  • 0903 428 540 (v pracovných dňoch od 8:00 – 16:00)
  • mailom: poradnadca@gmail.com

   Užitočné odkazy, prostredníctvom ktorých získate informácie ako s deťmi zvládať túto náročnú situáciu:

O nás

Cieľom centra je poskytovať komplexnú, interdisciplinárnu a odbornú psychologickú, výchovnú, poradenskú, terapeutickú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži, ich zákonným zástupcom a pedagógom, za účelom ich osobnostného, vzdelávacieho, profesijného a sociálneho vývinu. Odborné služby poskytuje v regióne svojej pôsobnosti  (ak sa klient nerozhodne inak).

Centrum svoju činnosť zameriava hlavne na diagnostiku, poradenstvo, terapiu a na prevenciu:

a)    v oblasti vzdelávacieho vývinu uskutočňuje:

-    psychologickú a  pedagogickú diagnostiku, rediagnostiku, poradenstvo a terapiu, vrátane podávania návrhov na zaradenie alebo preradenie žiaka do príslušného typu vzdelávania - školy alebo do individuálneho vzdelávania

-    komplexnú starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami

-    prevenciu školskej neúspešnosti

-    poradenstvo pri učení sa pod svoje možnosti a pri nedostatočnej motivácií k učeniu

-    depistáž a posudzovanie školskej zrelosti predškolských detí

-    identifikáciu nadaných, talentovaných a tvorivých žiakov a študentov, poradenstvo pri riešení osobnostných  a sociálnych problémov nadaných detí.

b)    v oblasti osobnostného vývinu poskytuje:

-    pomoc pri aktuálnych záťažových a krízových situáciách, disharmonickom vývine osobnosti a osobnostných ťažkostiach rôznej etiológie

-    poradenstvo, príp. programy zamerané na rozvoj a optimalizáciu osobnosti

c)    v oblasti sociálneho vývinu sa zameriava:

-    na riešenie adaptačných a socializačných problémov a vzťahov, ťažkosti v komunikácií a sebaregulácii, prácu s triedami a skupinami

-    detekciu drogovej a inej závislosti a sociálno-patologických javov, skupinové aktivity zamerané na formovanie postojov k drogám a zdravému spôsobu života, poradenstvo pre jednotlivcov ktorí prišli do kontaktu s drogami, prevencia šikanovania, delikventného správania, domáceho násilia, týrania, zneužívania a zanedbávania

-    poskytuje komplexnú starostlivosť o deti s poruchami správania (ADHD/ADD, porucha opozičného vzdoru a poruchy správania)

-    realizuje preventívne programy primárnej a sekundárnej prevencie

d)    v oblasti kariérového vývinu :

-    pomoc pri životnom plánovaní, voľbe štúdia, povolania a pracovného uplatnenia

-    sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách na štúdium na stredných a vysokých školách, trhu práce a pod.

 

Centrum podľa potreby zabezpečuje prieskumné štúdie v oblasti vzdelávania, správania, sociálnych vzťahov, primárnej a sekundárnej prevencie a iných ukazovateľov.

Centrum odborne a metodicky usmerňuje výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a školských psychológov

 

CPPPaP je zariadenie s právnou subjektivitou, odborné služby sú poskytované bezplatne.